บริษัทได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2540 และได้รับการจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2540 

::โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งบริษัทดังนี้
บริษัทได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2540 และได้รับการจดทะเบียนเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2540
1. ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำงานทางด้านวิศวกรรม เช่น การจัดกระบวนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงาน งานออกแบบด้านเครื่องกล และไฟฟ้า หรือโยธา
2. ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องกลด้านวิศวกรรม รวมทั้งการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม ทุกประเภท
4. ประกอบกิจการค้า ด้านออกแบบ ควบคุมการผลิต และรับจ้างซ่อมบำรุงเตาเผาขยะ เตาเผาศพ ทุกประเภท
5. ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำทางด้านการควบคุม และการจัดการพลังงานในธุรกิจประเภทต่างๆ ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์ และวัสดุทางด้านพลังงาน ทุกประเภท

::โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งที่สำคัญประกอบด้วย 
นาย สมสิทธิ์ มูลสถาน
ดร. โอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์ 
นาย ไชยยุทธ อนวัชธารา
และได้เรียนเชิญ
รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ มาเป็นที่ปรึกษาบริษัท

:: ทีมงานที่ปรึกษา / ออกแบบ / บำรุงรักษา /ซ่อมบำรุง

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
1 รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ BS.ME.,MS.ME.,Dr.-Ing.(Energy)
วิศวกรผู้ออกแบบ ควบคุมการผลิต และติดตั้ง ประกอบด้วย
วิศวกร

1. นายสมสิทธิ์ มูลสถาน วศ.บ.(เครื่องกล) วศ.ม.(เครื่องกล)
2. ดร.โอภาส โกมลวัฒนาพาณิช วศ.บ.(เครื่องกล) วศ.ม.(เครื่องกล) วศ.ด. (เครื่องกล)
3. นายไชยยุทธ อนวัชธารา วศ.บ.(ไฟฟ้า)
4. นางสาวอาสยา รัตนหล วท.บ.(เคมี) วท.ม.(สิ่งแวดล้อม)
     
ฝ่ายเทคนิค
 1.  นายเอกชัย แท่นแก่ว  วท.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม)
 2.  นายวณัฐพงษ์ เสมาทอง  ปวส.(ช่างกลอุตสาหกรรม)
 3.  นายเทวัญ หงษ์รัตน์  ปวส.(ช่างกลอุตสาหกรรม)
Visitors: 47,990